Thai Massage

Thai massage is to balance the energy of the body to give a feeling of relation and well-being which transcends to purely physical to affect the mind and emotions and even the spiritual aspects of our being.นวดไทยแผนโบราณ
การนวดแผนไทยก่อให้เกิดประโยชน์ตามองค์ประกอบของการมีสุขภาพดีทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการป้องกันโรค ด้านการรักษา และด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ การนวดแผน ไทยนั้นมีคุณค่าต่อการพึ่งพาตนเองเป็นอย่างมาก สามารถบรรเทาโรคและอาการปวดต่าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น อาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ ข้อติดขัด กระตุ้นกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นต้น